نظرات مشتریان

نقد و بررسی مشتریان ما در انواع مختلف

نظرات مشتریان در حوزه طراحی

شاپ الکترونیک تولید کننده سخت افزار های الکترونیک سیاست کار خود رو در تولید ملی و خود کفایی در صنعت طراحی مدارات الکترونیک گذاشته و حامی طراحان و تولید کنندگان است

هادی بشنیجی
مدیر سایت

شاپ الکترونیک تولید کننده سخت افزار های الکترونیک سیاست کار خود رو در تولید ملی و خود کفایی در صنعت طراحی مدارات الکترونیک گذاشته و حامی طراحان و تولید کنندگان است. نرم افزارهای کاربری وب پایه و اینترنت اشیاو هوشمند سازی بردهای الکترونیکی  از تخصص های اصلی واحد نرم افزار شاپ الکترونیک است.

علی اکبر اله داغی
همکار بخش نرم افزار