طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی و تولید بردهای هوشمند و فروش دستگاه های تولیدی

شاپ الکترونیک حامی تولید کننده گان بردهای الکترونیکی و طراحان سخت افزار و برنامه نویسان لایه های فیزیکال است

طراحان مدارات الکترونیک

شاپ الکترونیک به عنوان کارشناس بین سفارش دهنده برد الکترونیک و طراح اولیه برد الکترونیکی قرار گرفته و رسالت مشار در ساخت تولید برد به صورت صنعتی رادارد

مونتاژ مدارات الکترونیک

مونتاژ کاران مدارات الکترونیک

شاپ الکترونیک حامی مونتاژ کاران بردهای الکترونیکی به صورت دیپ و اس ام دی می باشد استاندارد سازی سطح کیفیت مونتاژ و قیمت گذاری بردهای تولیدی از رسالات ما است.

تولید کنندگان مدارات چاپی

شاپ الکترونیک حامی تولید کننده گان بردهای الکترونیکی شامل سازندگان مدارات چاپی جهت برد های یک تا چند لایه الکترونیکی است

بهینه سازی کدنویسی و استاندارد سازی توابع

شاپ الکترونیک با کارشناس فنی خود اصول استاندارد کد نویسی را برای طراحان الکترونیک کاربردی کرده و ضمن اینکه حامی طراحان جوان و خروجی های دانشگاه ها نیز می باشد رسالت دانش بنیادی اصل اول و اساسی شاپ الکترونیک است

پیگیری از رسالت متن باز بودن

شاپ الکترونیک مدافع سر سخت طراحان بوده و اعتقاد بر این دارد که حقوق مادی یک طراح برایی سازنده ان محفوظ بماند و از طرفی پیگیر حق انتخاب و ازادی سفارش دهنده بردهای الکترونیک از لحاظ فیلد کاری و ازادی عمل در توسعه و افزایش کارای مدارات است.

مشاور در صنعتی سازی و کاربردی کردن مدارات

تخصص شاپ الکترونیک به عنوان کارشناس نظارت بر طراحی برد در هنگام تهیه طرح شماتیک اولیه و مشاوره از استفاده از تکنیکهای سخت افزاری و زد نویز گیری در هنگام تکمیل طرح pcb ,و استاندارد سازی مدارات الکترونیکی تولیدی است.

کاربران ما چه می خواهند؟